کنه پرندگان وارتباط آن باانسانها

غالبادرقسمتهایی ازبالکن منازل ویا پشت بامهاکبوتران ویاکریم هایی رامی بینیم که لانه درست کرده وجوجه درآورده اند.نظربه اینکه ابتلا به کنه های آرگاس پرسیکوس وآرگاس رفلکسوس دربین کبوترهاویاکریم های موجوددرشهرتهران به صورت اپیدمی درآمده است واین پرندگان آزادانه به همه نقاط رفت وآمددارند واضح است که این آلودگیها راهم باخود به راحتی انتشارمی دهند.بعداز اینکه تعداد کنه هادرلانه کبوترزیاد شداینهاشروع به حرکت به اطراف می کنند .بو ودمای بدن مهره دارانی که درنزدیکی آنهازندگی می نمایند(ازجمله انسانها)،کنه هارابه طرف خود جذب می کنند.


کنه ها ازراههای مختلفی مثل پنجره ها،کانالهای کولرویاازراه لوله های خرطومی که معمولا سیمهای آنتن را ازآنها عبورمی دهند وارد کلید –پریزها ویا فاصله بین سقف کاذب هاشده ودرآنجا شروع به تخم گذاری ورشد ونمومی کنند.

شبها موقعی که مادرخواب هستیم ازپناهگاه خودخارج شده وبه طرف محل خواب ما می آیند.کنه ها باسوراخ کردن پوست بدن بوسیله آرواره های خودشروع به خونخواری کرده وپس ازهربارخونخواری کمی تخم می گذارند.کنه ها درتمام مراحل زیستی خود ازخون ومایعات بین بافتی تغذیه می کنند.

کنه هابندپایانی هستندکه خون انسان وحیوانات رامی مکند.آنهادرسراسرجهان پراکنده اندوبعنوان ناقل تعدادزیادی ازبیماریها اهمیت دارند.برخی ازبیماریهای انسانی شناخته شده که توسط کنه هامنتقل می شوندعبارتند از:تب راجعه کنه ای،تب لکه ای،تب کیووبیماری لایم.کنه هاهمچنین بعنوان ناقل بیماریهابین حیوانات اهلی اهمیت دارندوسبب زیانهای اقتصادی فراوان می شوند.دوخانواده مهم کنه هاعبارتنداز:کنه های سخت(ایکسودیده)شامل650گونه وکنه های نرم(آرگازیده)شامل150 گونه.کنه هاجزئ حشرات نیستندوبه آسانی ازآنهابوسیله چهارجفت پادربالغ هاوفقدان بندهای مشخص دربدن شناسایی می شوند.

از شایع ترین کنه ها می توان از کنه پرندگان «آرگاس پرسیکوس» (Argas Persicus) نام برد که این کنه بیضی شکل بوده و چنانچه خون مکیده باشد طول بدنش بین ۵ تا ۱۰ میلی متر و ضخامت آن یک میلی متر خواهد بود و در مرحله بلوغ چهار جفت پا و در مرحله نوچه گی شش جفت پا دارد. پوست آن تا حدودی کلفت است و رنگ آن قبل از مکیدن خون قهوه ای تیره است. این کنه در شکاف های دیوار و چوب لانه کرده و تخم گذاری می کند. پس از دو هفته معمولاً نوزادها از تخم بیرون می آیند و این مرحله در فصل زمستان سه ماه طول می کشد.

آرگاس پرسیکوس و آرگاس رفلکسوس

 

کنه های آرگازیده برای رشد تخمک ها و تخمگذاری نیاز به خونخواری دارند. پس از خونخواری 6-4 دسته تخم می گذارند که هردسته 150- 100 تخم می باشد. کنه های بالغ سالها زنده می مانند و یک ماده بالغ در طول زندگی خود می تواند هزاران تخم بگذارد. . تخم ها در محل استراحت کنه های بالغ از قبیل درز و شکاف دیوارها و کف خانه ها ، خاک و خاشاک، لانه جوندگان و یا در محل استراحت و خواب پرندگان و حیوانات اهلی و وحشی گذاشته می شوند. معمولا تخم ها پس از یک الی چهار هفته تفریخ می شوند ولی چون تخم ها در موقع تخمگذاری با یک ماده مومی مترشحه از غده ژن (یک غده در کنه ها)پوشیده شده اند . در شرایط نا مساعد می توانند ماهها زنده بمانند. ©

سمپاشی ابقایی اماکن اصلی ترین روش مبارزه باکنه هامی باشد.

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران بابهره گیری ازکادرمجرب ومتخصص توانسته صددرصدمواردکنترل کنه درساختمانهاراباموفقیت به اتمام رساند.

شماره های تماس:86013062-09120705746-55830488-09197173454