جوندگان ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها

موشها

موشهاازراسته جوندگان وازرده بسیار بزرگ پستانداران می باشند.راسته جوندگان بیش از2000گونه و30 خانواده می باشد.موشهاازانواع موادغذایی(حیوانی وگیاهی) وازموادی مثل ریشه،ساقه،پوست،برگ،میوه ودانه گیاهان،حشرات وموجودات کوچک وحتی ازفضولات سایرحیوانات وجوندگان تغذیه می کنند.آرواره های بالا وپایین موشها دارای یک جفت دندان ثنایا(پیشین)می باشدکه دائمادرحال رشدهستندوجانوربرای کوتاه نگاه داشتن آن هامجبوراست مرتبااشیایی مانندچوب،فلز،مقوا،کاغذ،پارچه،و...رابجود.این دندانها عامل اتلاف موادغذایی ومحصولات کشاورزی وبسیاری ازاشیائ دیگرمی باشند.

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران پیشرودرانجام پروژه های سمپاشی ومبارزه با انواع آفات بهداشتی ومدیریت تلفیقی آنها

09120705746-86013062-9197173454-55830488

سمپاشی شمال تهران-سمپاشی غرب تهران-سمپاشی جنوب تهران-سمپاشی شرق تهران-سمپاشی مرکزتهران