ساس تختخواب bed bug

ساس هاازگروه بندپایان می باشند.آنها فاقدبال بوده وازراه خونخواری زندگی می کنند.ساس ها درهمه جای دنیایافت می شوند.ساس هادارای بدن مسطح،تخم مرغی شکل بوده وحدود4-7میلی مترطول دارند.رنگ بدن آنها قهوه ای روشن است است که پس ازخونخواری متورم شده وقهوه ای تیره می شود.

وقتی ساسی راله کنیدبوی خیلی بدی می دهد.ساسهاشب فعال هستند وبوی تن انسان ودی اکسیدکربن حاصل ازتنفس انسان ،آنهارابه سوی ما می کشاند.ساس هابیشتردراتاق خواب ومبلمان یافت می شوندودرطول روزداخل درزها وزیرتشک ومبلمان قایم می شوند.

انواع سوسکهاوروشهای کنترل آنها

سوسریها (انواع سوسکها)

لاشخورهای غیربهداشتی اماکن انسانی

سوسریهاازمتداول ترین حشرات دربسیاری ازخانه هاوساختمانها هستند.ازآنجایی که این حشرات شبهابرای جستجوی غذابه منابع غذایی انسان هجوم برده ودرنتیجه موادغذایی رابامدفوع وبزاق خودآلوده وحتی طعم غذاراعوض می کنند،قادربه انتقال برخی ازبیماریها می باشند.

سوسکهاباایجادبوی نامطلوب موجب آزارانسان شده وبالاخره ازعوامل اصلی آلرژی هابخصوص درکودکان هستند.

سوسری هاازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ هاوفاضلاب هابه محل زندگی انسان واردمی شوند.

این حشرات ازمدفوع وغذای انسان یکسان استفاده می کنند،بنابراین قادرندعوامل بیماریزا رامنتقل کنند.سوسری ها از حاملان عوامل بیماری زای:انواع سالمونا،اسهال،دیسانتری،وبا،جذام،طاعون،تب تیفوییدونیزبیماریهای ویروسی مانندفلج اطفال هستند.

 بایک تماس خودرا ازشر این حشرات موذی رها سازید.

سمپاشی خودرابه مابسپارید

  سمپاشی شمال تهران*سمپاشی جنوب تهران*سمپاشی غرب تهران*سمپاشی شرق تهران*سمپاشی مرکزتهران

 

تلفن:55830488-09197173454-86013062-09120705746