کنه پرندگان وارتباط آن باانسانها

غالبادرقسمتهایی ازبالکن منازل ویا پشت بامهاکبوتران ویاکریم هایی رامی بینیم که لانه درست کرده وجوجه درآورده اند.نظربه اینکه ابتلا به کنه های آرگاس پرسیکوس وآرگاس رفلکسوس دربین کبوترهاویاکریم های موجوددرشهرتهران به صورت اپیدمی درآمده است واین پرندگان آزادانه به همه نقاط رفت وآمددارند واضح است که این آلودگیها راهم باخود به راحتی انتشارمی دهند.بعداز اینکه تعداد کنه هادرلانه کبوترزیاد شداینهاشروع به حرکت به اطراف می کنند .بو ودمای بدن مهره دارانی که درنزدیکی آنهازندگی می نمایند(ازجمله انسانها)،کنه هارابه طرف خود جذب می کنند.

جوندگان ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها

موشها

موشهاازراسته جوندگان وازرده بسیار بزرگ پستانداران می باشند.راسته جوندگان بیش از2000گونه و30 خانواده می باشد.موشهاازانواع موادغذایی(حیوانی وگیاهی) وازموادی مثل ریشه،ساقه،پوست،برگ،میوه ودانه گیاهان،حشرات وموجودات کوچک وحتی ازفضولات سایرحیوانات وجوندگان تغذیه می کنند.آرواره های بالا وپایین موشها دارای یک جفت دندان ثنایا(پیشین)می باشدکه دائمادرحال رشدهستندوجانوربرای کوتاه نگاه داشتن آن هامجبوراست مرتبااشیایی مانندچوب،فلز،مقوا،کاغذ،پارچه،و...رابجود.این دندانها عامل اتلاف موادغذایی ومحصولات کشاورزی وبسیاری ازاشیائ دیگرمی باشند.

شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران پیشرودرانجام پروژه های سمپاشی ومبارزه با انواع آفات بهداشتی ومدیریت تلفیقی آنها

09120705746-86013062-9197173454-55830488

سمپاشی شمال تهران-سمپاشی غرب تهران-سمپاشی جنوب تهران-سمپاشی شرق تهران-سمپاشی مرکزتهران

 

انواع سوسکهاوروشهای کنترل آنها

سوسریها (انواع سوسکها)

لاشخورهای غیربهداشتی اماکن انسانی

سوسریهاازمتداول ترین حشرات دربسیاری ازخانه هاوساختمانها هستند.ازآنجایی که این حشرات شبهابرای جستجوی غذابه منابع غذایی انسان هجوم برده ودرنتیجه موادغذایی رابامدفوع وبزاق خودآلوده وحتی طعم غذاراعوض می کنند،قادربه انتقال برخی ازبیماریها می باشند.

سوسکهاباایجادبوی نامطلوب موجب آزارانسان شده وبالاخره ازعوامل اصلی آلرژی هابخصوص درکودکان هستند.

سوسری هاازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ هاوفاضلاب هابه محل زندگی انسان واردمی شوند.

این حشرات ازمدفوع وغذای انسان یکسان استفاده می کنند،بنابراین قادرندعوامل بیماریزا رامنتقل کنند.سوسری ها از حاملان عوامل بیماری زای:انواع سالمونا،اسهال،دیسانتری،وبا،جذام،طاعون،تب تیفوییدونیزبیماریهای ویروسی مانندفلج اطفال هستند.

 بایک تماس خودرا ازشر این حشرات موذی رها سازید.

سمپاشی خودرابه مابسپارید

  سمپاشی شمال تهران*سمپاشی جنوب تهران*سمپاشی غرب تهران*سمپاشی شرق تهران*سمپاشی مرکزتهران

 

تلفن:55830488-09197173454-86013062-09120705746