انواع سوسکهاوروشهای کنترل آنها

سوسریها (انواع سوسکها)

لاشخورهای غیربهداشتی اماکن انسانی

سوسریهاازمتداول ترین حشرات دربسیاری ازخانه هاوساختمانها هستند.ازآنجایی که این حشرات شبهابرای جستجوی غذابه منابع غذایی انسان هجوم برده ودرنتیجه موادغذایی رابامدفوع وبزاق خودآلوده وحتی طعم غذاراعوض می کنند،قادربه انتقال برخی ازبیماریها می باشند.

سوسکهاباایجادبوی نامطلوب موجب آزارانسان شده وبالاخره ازعوامل اصلی آلرژی هابخصوص درکودکان هستند.

سوسری هاازیک ساختمان به ساختمان دیگرحرکت کرده ویاازلوله های آب،باغ هاوفاضلاب هابه محل زندگی انسان واردمی شوند.

این حشرات ازمدفوع وغذای انسان یکسان استفاده می کنند،بنابراین قادرندعوامل بیماریزا رامنتقل کنند.سوسری ها از حاملان عوامل بیماری زای:انواع سالمونا،اسهال،دیسانتری،وبا،جذام،طاعون،تب تیفوییدونیزبیماریهای ویروسی مانندفلج اطفال هستند.

 بایک تماس خودرا ازشر این حشرات موذی رها سازید.