روشهای ساده برای کنترل مورچه ها

-هرس کردن درختها وشاخ برگ آنها وبوته هایی که درکنارساختمان وجود داردزیرادرختها وبوته هایی که ساختمانها رادربرمی گیرندمانندپلی برای مورچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

مگس خانگی وراههای کنترل آن

مگس خانگی معمولی درارتباط بسیارنزدیک باانسان زندگی می کندودرتمام دنیاانتشاردارد.مگس هاباتغذیه ازروی موادغذایی ومواددفعی عوامل مختلف بیماری رامنتقل می کنند.علاوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید
مرداد 97
1 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
5 پست