مگس خانگی وراههای کنترل آن

مگس خانگی معمولی درارتباط بسیارنزدیک باانسان زندگی می کندودرتمام دنیاانتشاردارد.مگس هاباتغذیه ازروی موادغذایی ومواددفعی عوامل مختلف بیماری رامنتقل می کنند.علاوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
مرداد 96
2 پست
تیر 96
5 پست