انواع سوسکهاوروشهای کنترل آنها

 

سوسریها(سوسک ها) دارای بدنی تخم مرغی شکل وپهن ودوجفت بال دارند که درپشت روی هم قرارگرفته اند.

سوسری درسیرتکاملی خودفقط دارای سه مرحله تخم،نمف وبالغ می باشند.سوسری ماده تخمهای خودرابطورگروهی دردوردیف اتاقک موجوددرکپسولهای چرم مانندولوبیایی شکل قرارمی دهد.بیشترگونه های سوسریهاپس ازیک تادوروزاین کپسولهاراازخودجداکرده ودرپناهگاه مناسب مانند درزوشکافها،سطوح زیرین لوازم منزل وغیره قرارمی دهندولی درسوسری آلمانی (سوسک ریزآشپزخانه)حشره ماده کپسول خودرادرقسمت زیرین شکم،چندین هفته وتاکمی قبل ازبیرون آمدن نوزادهاحمل می کنند.تخمهابسته به درجه حرارت ورطوبت پس از1تا3ماه بازمی شوندونمف هابیرون می آیند.یک سوسری ماده بعدازچندهفته می تواندکپسول جدید تولیدکند.دوره نمفی بسته به گونه ممکن است چندماه تایک سال طول بکشد.

بطورکلی از3500گونه شناخته شده فقط چندگونه سوسری به زندگی  دراماکن انسانی عادت کرده اند:

*پریپلانتاامریکانا،سوسری امریکایی است.که به رنگ قهوه ای مایل به قرمزتاقهوه ای تیره می باشد.این گونه 50-35میلی مترطول دارد.اندازه کپسول 10-8میلی متروحاوی 16تخم است.هرسوسک ماده قادراست هفته ای یک کپسول ودرطول عمر90-15 کپسول تخم تولیدکند.سوسری امریکایی درمحیط های شهری به تعدادزیاددرزیستگاههای گرم ومرطوب ازقبیل سیستم های دفع فاضلاب شهری مشاهده می شود.آن هامعمولا درپشت آبگرمکن،زیرزمین های گرم ومرطوب،کانال های موجود درساختمان ماننددودکش وهواکش،موتورخانه،آسانسورهاوچاههای فاضلاب مشاهده می گردند.معمولا تعداداین سوسریهادراماکن انسانی زیادنیست ولی بعلت داشتن جثه بزرگ حتی وجودچندعددازآن هاباعث آلودگی وسلب آسایش می شوند.بوی بدناشی ازآلودگی به سوسکهاوهم چنین لکه های مدفوع آنهاازدیگرعوامل ایجادمزاحمت آن ها می باشند.

*پریپلانتااسترالازیه،سوسری استرالیایی است که بیشتردرمناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری انتشار دارد.این گونه به سوسری آمریکایی شباهت دارداما کوچکتر وپررنگ ترازآن است.طول بدنش 37-31میلی مترمی باشد.کپسول تخم حاوی 22تا24عددتخم است.

*بلاتااورینتالیس،سوسری شرقی است که به رنگ قهوه ای تیره ویاسیاه براق است.ماده هاکمی ازنرهابزرگتربوده وطول بدن آنها25تا30 میلی مترمی باشد.کپسول تخم این سوسری بطول12-10میلی متربوده وبه رنگ قهوه ای تیره می باشد.هرکپسول حاوی16تخم می باشد.دوره جنینی50-40روزبوده ولی درفصول سردتخم هاتفریخ نمی شوند.سوسری شرقی اغلب درفضاهای کوچک،درفضاهای بین خاک وفونداسیون ساختمان ها،کنتورآب،زیرزمین هاودیگرمحل های مرطوب یافت می شوند.سوسری های شرقی غذاهای نشاسته ای راترجیح می دهند.به همین جهت ممکن است تعدادشان دراطراف ظروف زباله بیشتر باشد.

*سوپلالانجیپالپا،سوسری مختلط قهوه ای رنگ است که درتمام دنیا انتشاردارد.طول بنش 14-10میلی متراست ونوارهای زردوقهوه ای دارد.کپسول تخم این گونه 5-4 میلی متربوده وحاوی 16تخم می باشد.

*بلاتلاژرمنیکا،سوسری آلمانی است که انتشارجهانی دارد.وازشایع ترین سوسری های داخل اماکن ورستورانهامی باشد.این حشرات بیشتردرمحل های تهیه غذا،غذاخوری ها وحمام هاکه درجه حرارت مناسب (39-35درجه)،رطوبت کافی،وقابلیت دسترسی به آب وغذابه آسانی وجوددارد،یافت می شوند.سوسری آلمانی دارای قدرت تکثیرزیادمی باشد.رنگ آن به رنگ زردقهوه ای ودونئارسیاه روی پیش سینه حشره وجود دارد.طول بدن 15-10میلی مترمی باشد.کپسول تخم

/ 0 نظر / 46 بازدید