جوندگان ومدیریت تلفیقی درکنترل آنها

سه نوع موش شامل موش سقف،موش نروژی وموش خانگی ،بعنوان آفات بین المللی مطرح هستندکه موشهای شهری نامیده می شوند.

موش سقف

این موجود گونه ای است که تمایل به بالارفتن ازاجسام راازخودنشان می دهدودراماکن انسانی تمایل به زندگی دربلندی واغلب درزیرسقف های کاذب وزیرشیروانی هادارد.موش سقف رادرداخل منازل،آپارتمانها،مغازه ها وفروشگاهها،انبارهاورستوران ها می توان دید.

images?q=tbn:ANd9GcTZSy_sxpE8hrkASJYmk04Q4K1dQUYvPIjc95cmAH4YZ5-i7g0p

موش نروژی

موش نروژی موشی است که تمایل به زندگی جمعی داردومی تواندکلنی هایی بابیش ازچندصدراس موش تشکیل دهد.موش نروژی موشی چاقترازموش سقف وموش خانگی می باشد.موش نروژی تمایل شدیدی برای حفرتونل وایجادنقب درزمین دارد.درداخل ساختمانهادرفضای بین دیوارها،زیرکف ساختمان،زیرتوده های زباله وکنارمحل هایی که آب وجوددارد تونل حفرمی کند.موش نروژی معمولا به انبارمحصولات کشاورزی،سیلوها،انبارغله،دامداریهاومرغداریهاحمله می کندومجب خسارات زیادی می شود.این موش اساسازباله دوست است وبارغبت زیادی ازآن تغذیه می کند.

جویها ونهرهای سطحی آب وفاضلاب تهران زیستگاه مناسبی برای موش نروژی فراهم کرده است.

 

موش خانگی

موش خانگی وسیعترین پراکندگی رادرسطح جهان نسبت به سایرپستانداران(به استثنای انسان)دارد.موش خانگی دارای جثه کوچکی است وازاین روی قادراست خودراازفضایی به قطر6میلی مترعبوردهد.موش خانگی نیز انبارهای موادغذایی وسایرابنیه رادرمناطق روستایی وشهری آلوده می سازد.

images?q=tbn:ANd9GcSFo9VZs-zZ8bwMBYBOSNkzolz43JEc-cg6Uj4p1Sv3Ox7JLPr-lw

 

خصوصیات حسی ورفتاری موشها

باتوجه باینکه موشهاعمدتادارای فعالیت شبانه هستندبنابراین به حواس ومهارت های ویژه ای نیازدارندتادرتاریکی بتوانندبه سمت غذاحرکت کنندویاازدست دشمن فرارکنند.موشها دارای حس بویایی فوق العاده ای می باشندوآنهابخوبی ازاین حس درشناسلیی محیط،هم نوعان،دشمنان،جنس مخالف ویافتن غذا استفاده می کنند.بهمین دلیل هنگام فعالیت جهت تشخیص بوهای مختلف سرخودرادایمابه اطراف حرکت می دهند.موشها عمدتادنیارابصورت سیاه وسفیدوبسیارکم رنگ ورنگ پریده ترازآنچه واقعاهست می بینند.برخلاف حس بینایی موشها،دارای حس لامسه بسیارقوی می باشند.حس لامسه توسط موهای روی پوزه،ابروهاوهمچنین موهای حساس بدن انجام می گیرد.موشها،هنگام حرکت معمولاقسمتی ازبدن راباسطوح دیواریااشیاتماس می دهندوازاین رودرمحل های بسیارتاریک هم قادرند مسیرخودرابیابند.موشهاقادربه تشخیص مزه موادغذایی هستندومی تواننداین مزه هارادرخاطرخودنگه دارند.درصورتیکه موادغذایی نامناسب باشدیاسبب بیماری درآنهاگردد،درآینده ازآن استفاده نخواهند کرد.تحقیقات انجام شده روی موشهانشان داده که اغلب آنهاقادربه تشخیص طعمه غیرسمی وازمسموم می باشند.ازاین رومیزان سم درطعمه های مسموم رابایدباتوجه به حس چشایی موش هادرنظرگرفت وبه همین دلیل درکاربرد برخی سموم محدودیت هایی به وجودآمده است.

 زیانهای ناشی ازموشها

مهمترین خسارات اقتصادی وارده به انسانها ازطرف موشهابه شرح زیراست

1-ازبین بردن موادغذایی:براساس برآوردسازمان بهداشت جهانی تقریبا33میلیون تن موادغذایی بوسیله موشها ازبین می روند:

خوردن محصولات کشاورزی درمزارع وباغ ها،انبارها،سیلوها،کارخانه های فرآوری موادغذایی و..

پخش فضولات،ادراروموبرروی موادغذایی ومحصولات کشاورزی

سوراخ کردن گونی ها وبسته بندی ها وبی ارزش کردن موادغذایی

2-خسارات وارده برساختمانهاوتاسیسات:

ایجادحفره وکانال درزیرپی ساختمانهاکه موجب فروریختن آن ها می شود.

باجویدن سیمهاوکابلهای برقموجب بروزآتش سوزی درانبارهای موادغذایی،صنعتی،نساجی و..می گردند.

ازطریق خسارت به مراکزکامپیوتری باعث ازبین رفتن اطلاعات مهم سازمان ها،شرکت هاوادارات می شوند.

موش هابه اشیائ قیمتی،لباسها،نقاشی های گران قیمت،اسکناس هاواوراق بهاداروکتابهای قدیمی خسارات سنگین واردمی کنند.

علائم حضورموشها

ساده ترین روش تعیین آلودگی منطقه موردنظرمشاهده علائم وآثاربجامانده ازآنها می باشد.این علائم وآثارشامل دیدن فضولات،وجودلکه هایی درمسیررفت وآمد،اثرجویدگی روی اشیا،یافتن سوراخ ومدخل لانه،جای پاودمدرمسیررفت آمدآنهامی باشد.

اهمیت بهداشتی وبیماری های منتقله ازموشها

به طورکلی تاکنون بیش ازیکصدعامل بیماری زای مختلف ازموشها جداشده است. چندموردازبیماری های مهم منتقله ازموشهاعبارتنداز:

طاعون+لپتوسپیروزیس یایرقان هموراژیک+تب های ناشی ازگازگرفتگی موش+تیفوس ککی

مدیریت تلفیقی کنترل موشها

به طورکلی هدف ازبرنامه های کنترل ،نابودکردن وکاهش جمعیت موش درداخل واطراف اماکن انسانی ،کارخانجات و..می باشد.اصولابرنامه های مبارزه باموشهامتشکل ازبهسازی محیط،روش های جلوگیری ازورودموش به داخل اماکن،استفاده ازسموم جونده کش،کاربردسموم تدخینی،روشهای تله گذاری،مبارزه بیولوژیک،استفاده ازدورکننده های شیمیایی،کاربردموادشیمیایی عقیم کننده،مبارزه ژنتیکی وهمچنین افزایش اطلاعات وآگاهی های بهداشتی می باشد.

تلفن86013062-09120705746- 09197173454

/ 0 نظر / 173 بازدید