مگس خانگی وراههای کنترل آن

مگس خانگی معمولی درارتباط بسیارنزدیک باانسان زندگی می کندودرتمام دنیاانتشاردارد.مگس هاباتغذیه ازروی موادغذایی ومواددفعی عوامل مختلف بیماری رامنتقل می کنند.علاوه برمگس خانگی ،تعدادی ازگونه های دیگرمگس نیزبامحل زندگی انسان ها سازگاری یافته وهمان مشکلات راایجادمی کنند.

درزندگی مگس چهارمرحله مجزاوجوددارد:تخم،لارویاماگوت،شفیره وبالغ.طول چرخه زندگی مگس خانگی معمولا2تا3هفته است که درشرایط سردترممکن است تاسه ماه هم طول بکشد.

تخم هامعمولا روی توده های موادآلی مانندکودوزباله گذاشته شده ودرعرض چندساعت بازمی شوند.

هردوجنس نروماده مگس،ازانواع غذای انسان،زباله ومواددفعی مانندعرق وفضولات حیوانات تغذیه می کنند.درشرایط طبیعی مگس هابرای تغذیه به دنبال موادغذایی متنوعی هستند. بعلت ساختمان خاص قطعات دهانی،غذای مگس یابایدمایع باشدویابه شکلی باشدکه باترشحات غده بزاقی یاچینه دان به آسانی حل شود.موادمحلول ازطریق ضمائم دهانی مکیده می شوندولی موادجامدراابتدا بابزاق مرطوب کرده وبعدآنهارامی مکد.آب بخش مهمی ازرژیم غذایی مگس است .مگس هابدون آب معمولا بیش از48 ساعت نمی توانندزنده بمانند.ازدیگرمنابع معمولی غذابرای مگس هاشیر،شکر،شربت،خون،آبگوشت ومواددیگری است که معمولا درخانه هاپیدامی شوندمگس هاحداقل دویاسه باردرروز نیازبه تغذیه دارند.

توده های انباشته شده مدفوع حیوانات ازمهم ترین محل های تولیدمثل مگس خانگی است .زباله ها محیطی مناسب برای تکثیرمگس هاهستند.این زباله هاشامل موادزایدحاصل ازآماده سازی ،پخت وسرو غذادرخانه ودراماکن عمومی وعلاوه برآن حمل ونقل،انبارکردن وفروش موادغذایی مانندمیوه هاوسبزیجات دربازارهاهستند.مگس خانگی درلجن فاضلاب وموادزایدجامددرجوی ها،چاه های فاضلاب وچاههای سرویس هاتولیدمثل می کند.

مگس هادرتعدادزیاد،مزاحمین مهمی برای زمان فراغت وکارانسان هاهستند.این حشرات بامدفوع خودداخل وخارج اماکن راآلوده می سازند.به علت اینکه وجودمگس ها نشانه شرایط غیربهداشتی است ممکن است اثرات روانی منفی داشته باشند.

مگس هاقادرندبیماری هاراانتشاردهند،زیراآزادانه روی موادغذایی انسان وهمین طور کثافت هارفت وآمدمی کنند.مگس هنگام حرکت وتغذیه عوامل بیماریزارا ازمنبع آلوده برمی دارد.ووقتی مگس باانسان ویاغذای اوتماس پیداکردآنرا منتقل می کند.

مگس هاممکن است به طورمستقیم توسط حشره کش هایاوسایل فیزیکی مانند تله ها،نوارهای چسبنده،مگس کشهاو...کشته شوند.به هرحال بایدترجیحا آنهاراازطریق بهسازی محیط ورعایت مسائل بهداشتی کنترل کرد:

-کاهش یاحذف محل های تکثیروتولیدمثل مگس

-کاهش منابعی که سبب جلب مگس هاازمناطق دیگر می شوند

-جلوگیری ازتماس بین مگس وعوامل بیماری زا

-حفاظت موادغذایی،ظرف های آشپزخانه وانسان ازتماس بامگس ها

برای کنترل مگس ها ازروشهای شیمیایی وفیزیکی بسته به میزان آلودگی ونوع محیط استفاده می شود.

/ 0 نظر / 82 بازدید