ساس تختخواب bed bug

.ساس تختخواب ماده روزانه3-4 تخم درمحل اختفای خود می گذارد.تخم هاپس از6-17روز(بسته به شرایط محیط)شکفته شده ونمف هابیرون می آیند.تخم هادردمای پایین تاسه ماه می توانندزنده بمانند.ساس ها5مرحله نمفی قبل ازبلوغ دارندوبرای هرمرحله پوست اندازی حداقل یکباربایدخونخواری کنند

2LSZAL7ZAL0ZBL0ZOLSZ0HSZBLFL9LFL9LRZWLLZULRZDZIRTZSRTZIRPLZZOZKR6LSZOLQZLHPR1L.jpg

مدت زمان لازم برای تغذیه یک ساس بالغ 3-12دقیقه است.پس ازآن ساس برای هضم غذابه مخفیگاه می رودوهنگامی که گرسنه شددوباره برای خونخواری مراجعت می کند.ساس هادرهنگام خونخواری ازخودبزاق ترشح می کنندکه ایجادتحریک وخارش شدید می نماید.ساس بالغ می تواندتایک سال ودرمواردنادرتا4سال بدون غذازنده بماند.

اگردرگوشه های تشک های تختخواب لکه های ریزسیاه رنگ دیدید مطمئن شویدکه درآنجاتعدادزیادی ساس مسکن گزیده است.ضمناازمحل اختفای ساس هابوی نامطبوعی نیزاستشمام می شود

ساسهاتوسط اجناس دست دوم خریداری شده ویاوسایل چوبی کرایه ای مثل میزوصندلی مجالس منتقل می شوند.یک ساس بالغ می تواند یک کلنی ساس بوجودبیاورد.ساسهابغیرازگونه ای خاص اغلب هیچ بیماری رابه انسان منتقل نمی کنندولی گزش آنها ممکن است ایجاد کم خونی وآلرژی نمایدکه بستگی به حساسیت افراد وتعدادگزشهای وارده دارد.

اساس مبارزه باساس ها،انجام سمپاشی ابقایی درداخل اماکن بوده وشامل قسمتهای مختلف تختخواب،تشکها،وسایل چوبی،پشتی هاوکلیه درزها وشکافهای موجوددرکف اتاق ودیوارهامی باشد.

نکته مهمی که دراینجابایدیادآوری شوداینست که سمپاشی خودسرانه توسط افرادناوارد نه تنهاساس ها راازبین نمی بردبلکه باعث می شودکه آنهابه جاهای دیگرپراکنده شده ومشکل دوچندان شود.این امربایدحتماتوسط یک شرکت سمپاشی مجازباپرسنل آموزش دیده انجام شود.   

دفترمرکزی86013062مدیریت09120705746 09197173454

/ 0 نظر / 66 بازدید