روشهای ساده برای کنترل مورچه ها

-هرس کردن درختها وشاخ برگ آنها وبوته هایی که درکنارساختمان وجود داردزیرادرختها وبوته هایی که ساختمانها رادربرمی گیرندمانندپلی برای مورچه هااست که جهت ورودبه ساختمان ازآنهااستفاده می کنند.

-ظروف خالی نوشابه،مربا ودیگرموادغذایی بایدازدسترس مورچه ها به دورباشند.شستن مناطقی که روغن وموادباقیمانده ازروغن وجودداردنیزدرجلوگیری ازورودمورچه هابه داخل ساختمان مفید می باشد.

-فضاهایی که موادغذایی قابل دسترس داردبه طورمرتب ،جارو وتمیزگردد.

-جهت جلوگیری ازتجمع مورچه ها،دفع به موقع وسریع زباله هاضروری است.


-چمن وگیاهان وکودگیاهی راباید دورازساختمان نگهداری کردزیرااین نواحی به دلیل داشتن موادگیاهی همراه بازمین دارای رطوبت مناسب ،محیط مناسبی رابرای زندگی مورچه هافراهم می کنند.

-منابع آبی مناسب برای تغذیه مورچه هابایدحذف شوند.تعمیرکردن لوله هایی که چکه می کند ضروری است چون مورچه هاعلاوه برنیاز به آشامیدن آب ،ازآن برای خنک ومرطوب نگه داشتن کلنی استفاده می کنند.

درزها وشکاف هایی که باعث ورود مورچه ها به ساختمان می شودبایدمسدود گردند.

-مواد غذایی جلب کننده حشرات مثل شکر،شربت،عسل وغیره را بایددرظروف سربسته نگهداری وسطح خارجی ظروف راتمیزنمود.


بعضی مواقع بهسازی محیط وتعمییر سیستم فاضلاب وکنترل فیزیکی به تنهایی نمی تواندبرای کنترل مشکل مورچه ها کافی باشداگرمورچه هامضرباشند ویا درموقعیت های اضطراری یافت شوندبایدبلافاصله جمعیت آنهاراکنترل کرد.دراینجا لازم است ازآفت کش های شیمیایی استفاده نمود.مبارزه شیمیایی علیه مورچه ها بایدتوسط متخصص انجام شودورعایت کلیه نکات ایمنی ضروری است .

-هرس کردن درختها وشاخ برگ آنها وبوته هایی که درکنارساختمان وجود داردزیرادرختها وبوته هایی که ساختمانها رادربرمی گیرندمانندپلی برای مورچه هااست که جهت ورودبه ساختمان ازآنهااستفاده می کنند.

-ظروف خالی نوشابه،مربا ودیگرموادغذایی بایدازدسترس مورچه ها به دورباشند.شستن مناطقی که روغن وموادباقیمانده ازروغن وجودداردنیزدرجلوگیری ازورودمورچه هابه داخل ساختمان مفید می باشد.

-فضاهایی که موادغذایی قابل دسترس داردبه طورمرتب ،جارو وتمیزگردد.

-جهت جلوگیری ازتجمع مورچه ها،دفع به موقع وسریع زباله هاضروری است.

-چمن وگیاهان وکودگیاهی راباید دورازساختمان نگهداری کردزیرااین نواحی به دلیل داشتن موادگیاهی همراه بازمین دارای رطوبت مناسب ،محیط مناسبی رابرای زندگی مورچه هافراهم می کنند.

-منابع آبی مناسب برای تغذیه مورچه هابایدحذف شوند.تعمیرکردن لوله هایی که چکه می کند ضروری است چون مورچه هاعلاوه برنیاز به آشامیدن آب ،ازآن برای خنک ومرطوب نگه داشتن کلنی استفاده می کنند.

درزها وشکاف هایی که باعث ورود مورچه ها به ساختمان می شودبایدمسدود گردند.

-مواد غذایی جلب کننده حشرات مثل شکر،شربت،عسل وغیره را بایددرظروف سربسته نگهداری وسطح خارجی ظروف راتمیزنمود.


بعضی مواقع بهسازی محیط وتعمییر سیستم فاضلاب وکنترل فیزیکی به تنهایی نمی تواندبرای کنترل مشکل مورچه ها کافی باشداگرمورچه هامضرباشند ویا درموقعیت های اضطراری یافت شوندبایدبلافاصله جمعیت آنهاراکنترل کرد.دراینجا لازم است ازآفت کش های شیمیایی استفاده نمود.مبارزه شیمیایی علیه مورچه ها بایدتوسط متخصص انجام شودورعایت کلیه نکات ایمنی ضروری است .

مجوز وزارت بهداشت2107 شماره ثبت2222 تلفن22048278-86013062-66959729/ 0 نظر / 25 بازدید