سوسری شرقی

Supella longipalpa

این نوع سوسک غالبا باسوسری آلمانی اشتباه گرفته می شود.

این نوع سوسک نسبت به سوسک ریزآلمانی پراکندگی بیشتری درداخل محیطهای مسکونی داردودرزیرتختخواب،کناره قرنیذهاولمینتهاوحتی پشت قاب عکس نیزدیده می شوند.

نوع نربزرگترازنوع ماده می باشدولی ماده هاقویتر می باشند.نرهاگاهاقادربه پروازهستندولی نوع ماده قدرت پرواز ندارد.

کپسول تخم نسبتاکوچک(5میلی متر)وبه رنگ زرد مایل به قرمزاست که شامل 18عددتخم می باشد.

برخلاف سوسری آلمانی که دمای هوای حدود22درجه ومحیطهای مرطوب راترجیح می دهد.ساپللادماهای بالاترحدود27درجه سانتیگرادومحیطهای بارطوبت کمتررامی پسندد.طول عمرمتوسط یک سوسک بالغ206 روزمیباشدودراین مدت یک سوسک ماده می تواندتا14کپسول تخم تولیدکند.نوع ماده کپسول تخم را24الی 36ساعت باخودحمل می کندوسپس آنرابهزیرگوشه کابینتها ومحلهای دورازدسترس وتاریک می چسباند.تفریخ تخمهابستگی به شرایط محیط از90تا276روزطول می کشد.

اازعلائم شناسایی محل حضوراین نوع سوسسری،وجودلکه های قهوه ای وسیاه(ماننددانه های فلفل)می باشد.آنهادردرون تجهیزات الکترونیکی،پشت وکنارموتوریخچال،داخل داکت ها،پشت قاب عکس و...لانه کرده وتخم گذاری می کنند.آنهابرخلاف سوسری آلمانی تمایل به اجتناب ازمنابع آب رادارند.

هجوم این سوسک می تواندخطرات بهداشتی متعددی رادرپی داشته باشدازجمله درحمل وگسترش باکتریهای مضروتک یاخته که باعث اسهال واستفراغ می شوندنقش دارد.معمولابیشترافرادی که درمعرض سوسریهاقرارگرفته اندمستعدابتلا به آسم وآلرژی میباشند.

اولین گام درپرداختن به هرآلودگی سوسک،شناسایی صحیح گونه های آن می باشد.تکنیک های مورداستفاده برای مدیریت یک گونه،بندرت برای کنترل گونه های دیگرموثرواقع می شود.بنابراین اگرمشکوک به آلودگی محیط زندگی ویامحل کارخودهستیدبهتراست بایک شرکت حرفه ای کنترل آفات بهداشتی تماس حاصل کنید.

سوسری آلمانی

ازمقاومترین انواع دربین سوسریها می باشد.هرکپسول دارای 48-24تخم می باشدکه درشرایط ایده آل نمف هاظرف 48 روزتبدیل به بالغ می شوند.هرجفت سوسری آلمانی درطول یکسال قادربه تولید35000سوسری می باشند.مثل اغلب سوسکهاازتمام موادغذایی وبیشترمواددیگرتغذیه می کنند.دررستورانها،کارخانه هاوکشتیهاوسایراماکن یافت می شوند.بدلیل نزدیکی به منابع آب وغذابیشتردرآشپزخانه ها وحمامهازندگی می کنند.

 مبارزه باسوسک ریزآلمانی بایدمداوم وپیگیرانه باشد

دفترمرکزی:86013062 مدیریت09120705746 09197173454

/ 0 نظر / 49 بازدید